กิจกรรมอบรมเพิ่มความเเข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1

01. 2018