อาจารย์

อาจารย์ชมพูนุท  ศุภผลศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
Website : -
Email : -
ประวัติการศึกษา
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ค.บ.   (การศึกษาปฐมวัย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต

03. 2018