นักศึกษาชั้นปีที่ 3

                                            หมู่เรียน 01
1 55131112001 นางสาวภราดา  เกิดศิริ
2 55131112003 นางสาวกมลวรรณ  บุญรุ่ง
3 55131112004 นางสาวสุชานันท์  วรรณสินธ์
4 55131112006 นางสาวไอลดา มูฮาหมัดยูโซ๊ะ
5 55131112007 นางสาวชนากานต์  จริยะกุลดิลก
6 55131112008 นางสาวอจรี จำรุญกิจขจร
7 55131112009 นางสาวนาฏอนงค์  ขอรวมกลาง
8 55131112010 นางสาวสุชาดา  บุญช่วย
9 55131112011 นางสาวพรายแก้ว  ลาภผลทวี
10 55131112012 นางสาวกมลวรรณ  เนตรอินทร์
11 55131112013 นางสาวอรุณสวัสดิ์  เอกทัน
12 55131112014 นางสาววรรณวิภา จินดามาตย์
13 55131112015 นางสาวสุกัญญา  ทัศนกร
14 55131112017 นางสาวเกวลิน  อินทะ
15 55131112018 นางสาวสิริกันยา  โพธิ์ตาด
16 55131112019 นางสาวธิดารัตน์  สมัคสาริ
17 55131112021 นางสาวศิริกุล กุลนอก
18 55131112023 นางสาวธัญญาเรศ กาญจนสกุล
19 55131112024 นางสาวจุฑาภรณ์ ปัญญาเพียร
20 55131112025 นางสาวสรินยา มหาประโพธิ์
21 55131112026 นางสาวณัฐพร  ชลอจิตร
22 55131112027 นางสาวพัชรี  แพงแสน
23 55131112028 นางสาวเพ็ญนภา ประดับคำ
24 55131112030 นางสาวจีระกรณ์ เข็มม่วง
25 55131112031 นางสาวนิชาดา ศรีวิจัย
26 55131112033 นางสาวปิยะนุช ศรสาลี
27 55131112034 นางสาวปุณยวีร์ บรูณศิลป์
28 55131112035 นางสาวขนิษฐา อุทัยจอม
29 55131112038 นางสาวหฤทัย นัอมระวี
30 55131112039 นางสาวมินตรา โค่นปอรัง
31 55131112040 นางสาวชลธิชา  อ่ำกอง
32 55131112041 นางสาววิชชุตา คำใบ
33 55131112042 นางสาวสุนิสา  สุขอุดม
34 55131112043 นางสาวปรียาภา แพทย์ประเสริฐ
35 55131112044 นางสาวน้องพลอย แซ่เหยี่ยว

                                        หมู่เรียน  02
1 55131112046 นางสาวลลนา      แก้วน้อย
2 55131112048 นางสาวตันหยง  พวงพี่
3 55131112049 นางสาวศิริรักษ์   ใจภักดี
4 55131112050 นางสาวพลอยไพลิน  คงขำ
5 55131112051 นางสาวปานฤทัย  เหลี่ยมแก้ว
6 55131112052 นางสาวพรรณวดี    เฉลิมภูษิตารักษ์
7 55131112053 นางสาวจิตรประภา  แสงอรุณ
8 55131112057 นางสาวพนิดา  ศริพรทุม
9 55131112059 นางสาวศศินันท์  แซ่หลู
10 55131112060 นางสาวโสรยา  อัศวานึก 
11 55131112061 นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนี 
12 55131112062 นางสาวศศิธร  ขันธวิธิ
13 55131112063 นางสาวอัมพุชินี  เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
14 55131112064 นางสาวณัฏฐิดา ส่างอิน
15 55131112066 นางสาวชุลีพร  เถื่อนสว่าง
16 55131112068 นางสาวนิสาชล  ทองเลิศ
17 55131112069 นางสาวกัณฐิกา  ล้ำเลิศ 
18 55131112070 นางสาวภาวินี  หาวัตร
19 55131112071 นางสาวศศิธร  กลับขัน
20 55131112073 นางสาวปริญญาภรณ์  สมบัติ 
21 55131112074 นางสาวนันทินี  ขวัญมา
22 55131112075 นางสาวกานต์พิชชา  รู้จักวงศ์
23 55131112077 นางสาวศรัณย์พร  วงศ์แก้ว
24 55131112078 นางสาวอัญมณี  เควันดี
25 55131112079 นางสาวตรีพิชา  พินิจสกูล
26 55131112080 นางสาวทวินันท์  คำไกร 
27 55131112081 นางสาวศุภรัตน์ เลิศสุทธิไกรศรี
28 55131112082 นางสาวอัญชลี  ศรีกุนมา
29 55131112083 นางสาวเกศแก้ว  สุทธิสบาย 
30 55131112084 นางสาวกนิษฐา  โพธิ์ทอง
31 55131112085 นางสาวบัณฑิตา  พึ่งแก้ว
32 55131112086 นางสาวสิริกรณ์  วิกรมาภรณ์
33 55131112087 นางสาวชวัลรัตน์    ยั่งยืน
34 55131112088 นางสาวชลธิชา  ทองแท้
03. 2018