หลักสูตรและการเรียนการสอน

              การศึกษาในช่วงปฐมวัย เป็นระยะที่เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดของชีวิต การจัด การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีครูปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถ และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม และมีมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัยทั้งเด็กวัยทารก เด็กวัยเตาะแตะ และเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  Downloadหลักสูตรปฐมวัย55  

03. 2018