โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย


"คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูปฐมวัย "


โดย อาจรย์ ดร.อดิศร  วงษ์วัง


SmileSmileSmileInnocentInnocentInnocent


" การทำงานเป็นทีม "

โดย อาจารย์ชมพูนุม  ศุภผมศิริ
EmbarassedEmbarassedEmbarassedKissKissKiss
"จรรยาบรรณ สำหรับครู "

โดย อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี   บรรจง
03. 2018