โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ครูปฐมวัย


"คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูปฐมวัย "


โดย อาจรย์ ดร.อดิศร  วงษ์วัง






SmileSmileSmile



InnocentInnocentInnocent


" การทำงานเป็นทีม "

โดย อาจารย์ชมพูนุม  ศุภผมศิริ








EmbarassedEmbarassedEmbarassed



KissKissKiss








"จรรยาบรรณ สำหรับครู "

โดย อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี   บรรจง












10. 2017